Faydalı Bilgiler

İşyeriniz yeni faaliyete geçecek ise İşyeri açılışını yapınız, Aksi takdirde bir sonraki aşamaya geçiniz.

Mali Onaylı POS Cihazı satın alabilmek için vergi dairesine başvurunuz ve “Ö.K.C. (Ödeme Kaydedici Cihaz) Satın Alabilir İzin Yazısı” talep ediniz.

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

 

…………………………..

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

//20

Dairenizin………………………………………………..vergi numaralı mükellefiyim.

…../…./20.. tarihinde………………………………………… işi yapmak üzere merkez/şube açtım. 3100 sayılı kanun gereğince, ilgili perakende satışlarım için tarafınızdan ……. adet ödeme kaydedici cihaz alabilmem için tarafıma izin belgesi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ödeme Kaydedici Cihazın kullanılacağı adres:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Saygılarımızla

Kaşe / İmza

İzin yazısının alınmasını takiben 15 gün içinde Ö.K.C. alım işlemi tamamlanmalıdır. Bu tarihi takip eden 15 gün içerisinde de POS cihazı mali moda geçirilerek aşağıda belirtilen evraklarla birlikte bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine başvurarak “ÖKC Levhası” almalısınız. (İşe başlama tarihinden sonra yazarkasa alma süresi 30 gündür.)

ÖKC Levhası Alabilmek İçin Gerekli Evraklar:

 • Ruhsatname
 • Ruhsatname fotokopisi
 • Fatura ve fotokopisi
 • İlk fiş (Bu fişi çalışanları tarafından çıkartılmasında fayda vardır)
Sahibi bulunduğunuz POS cihazına ait ruhsatın kaybolması durumunda öncelikle bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekmektedir. Bu ilan Örneği aşağıdaki şekilde olabilir.
(İlan Örneği)

……………. vergi dairesi ……………….. nolu mükellefiyim. IBM marka ……………… model ……………… seri nolu yazarkasamın ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Şirket Unvanı veya Şahıs Ad

İlanın verildiği gazeteden 2 adet alınarak bağlı bulunulan vergi dairesine başvurularak, yeniden ruhsatname çıkartma dilekçesi verilir.
(Dilekçe Örneği)

…………………………………………..

Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

../../20..

Dairenizin……………………………………….. vergi numaralı mükellefiyim.

 ……………………………… Adresinde kullanmış olduğum IBM marka …………….. model ……………. seri numaralı Ödeme Kaydedici Cihazıma ait ruhsatnameyi kaybetmiş bulunmaktayım. Bu nedenle kullanmakta olduğum ÖKC’ye ait ruhsatname çıkartabilmem için gerekli olan izin belgesinin tarafınızdan verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Ek:1 (ÖKC’ ‘ye ait ruhsatnamenin kaybolduğunu bildiren gazete ilanı)

 

Saygılarımızla

 

Kaşe / İmza

Yukarıdaki dilekçe ve 1 adet gazete ilanı ile beraber bağlı bulunulan vergi dairesine müracaat edilir. Vergi dairesi, bu müracaat üzerine “Kayıp Ruhsatname Yazısı” düzenler. Ardından bu yazı ve 1 adet gazete ilanı ile birlikte firmamıza başvurmanız durumunda işletmenize ait yeni ruhsatın düzenlenmesi sağlanır.

ÖKC devralmak isteyen mükellef bağlı bulunduğu vergi dairesinden ÖKC İzin Yazısı almalıdır.

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

…………………………..

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

//20

 

Dairenizin………………………………………………..vergi numaralı mükellefiyim.

…../…./20.. tarihinde………………………………………… işi yapmak üzere merkez/şube açtım. 3100 sayılı kanun gereğince, ilgili perakende satışlarım için……. adet ödeme kaydedici cihaz alabilmem için tarafıma izin belgesi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Ödeme Kaydedici Cihazın kullanılacağı adres:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Saygılarımızla

 

Kaşe / İmza

Satıcı firma , ÖKC izin yazısındaki sayı / tarih bilgilerine göre fatura keser

Faturanın kesildiği gün cihaz aşağıdaki evraklarla birlikte firmamıza teslim eder.

 • Devir yapılacak POS Cihazı (mali yazıcısı)
 • POS cihazının ruhsatı
 • Cihaza ait ilgili satış faturası
 • Satın alan mükellefin Vergi Dairesinden almış olduğu Ö.K.C.Satın Alım İzin Belgesi

Yetkili servis , yazar kasanın mali belleğini açar. 1 nolu satış fişini keser.

Düzenlenen mali hafıza raporu ve tutanağın birer örneği mükelleflere (devreden mükellef ve devralan mükellef) verilecek; diğer örneği serviste kalacaktır.

Servis, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söküp, yerine cihazla aynı numaraya sahip yeni bir mali hafıza takacaktır. Sökülen hafıza ünitesi 5 yıl saklanmak üzere devreden mükellefe verilecektir.

Devralan mükellefin aldığı cihazın ruhsatnamesine yapılan işlem işlenir. Ruhsatname ve fotokopisi, fatura ve fotokopisi, hazırlanan devir dilekçesi ve 1 nolu fiş teslim edilir. Mükellef, bu evraklarla bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat ederek ÖKC Levhasını alacaktır.

Mükellefler, işi bırakma veya diğer nedenlerden dolayı cihazlarını ileride tekrar kullanmak veya satmak amacıyla POS cihazlarını geçici olarak kullanım dışı bırakabilirler. İşi bırakma nedeniyle yapılacak geçici kullanım dışı bırakma işlemleri, işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Mükellefler, yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir.

Servise Başvururken Gerekli Belgeler:

 • Ruhsatname
 • İşyeri Kapanış Tutanağı (Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınacaktır.
   

Mükellef, servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde; servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ÖKC Levhası ile birlikte vergi dairesine müracaat ederek cihazlarının kaydını sildirmesi gerekmektedir.

 • Mükellef bağlı bulunduğu vergi dairesinden ÖKC İzin Yazısı ile Pos Sistem’e başvuracaktır.

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

 

…………………………..

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

//20

 

Dairenizin………………………………………………..vergi numaralı mükellefiyim.

…../…./20.. tarihinde………………………………………… işi yapmak üzere merkez/şube açtım. 3100 sayılı kanun gereğince, ilgili perakende satışlarım için tarafınızdan ……. adet ödeme kaydedici cihaz alabilmem için tarafıma izin belgesi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Ödeme Kaydedici Cihazın kullanılacağı adres:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Saygılarımızla

 

Kaşe / İmza

 • Servis yazarkasayı çalışır hale getirecek ve tekrar mühürleyecektir. Bu işlemi takiben servis tarafından mali hafıza raporu alınıp tutanak düzenlenerek mükellefe verilecektir.
 • Mükellef, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde; tutanak, mali hafıza raporu, ruhsat fotokopisi ve 1 nolu fiş ile birlikte vergi dairesine müracaatla cihazını kaydettirecek, cihaza ait levhayı almak suretiyle cihazı kullanmaya başlayacaktır.